Vila Galé já tem data para inaugurar hotel em Ouro Preto

Vila Galé já tem data para inaugurar hotel em Ouro Preto